Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží panem Tomášem Vojířem, IČO:05784662, se sídlem Zeyerovo náměstí 1253/2, 415 01 Teplice (dále jako „prodávající“).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím tohoto internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legilativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Přijetí reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě.

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Místem uplatnění reklamace je adresa sídla provozovatele. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno a nesmí být na něm patrny žádné známky používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po doručení a kontrole zboží bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na zákazníkem uvedené číslo účtu (či jinak dle vzájemné dohody).

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@letokruhry.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovatele. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu a vypsat níže uvedený formulář, který je ke stažení, s podrobným popisem závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (pdf – 415 KB)

Záruka zaniká v těchto případech:

  • Výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze, byl užíván pro jiné účely nebo v jiných podmínkách než je obvyklé
  • Zásahem do výrobku
  • Výrobek byl mechanicky poškozen – např. pádem nebo úderem
  • Poškození výrobku bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným prostředím nebo vyšší mocí
  • Poškození výrobku vinou uživatele
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené jejím obvyklým úžíváním

IV. Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 24. 5. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.